BROKER SERVICE GROUP

 

 • Zmysel životného poistenia
  Prečo životné poistenie?
 • Typy životného poistenia
  Ako si vyberať životné poistenie? - Čo sledovať v poistných zmluvách?
  • Trvanie poistnej zmluvy
   • na dobu určitú
    (pri investovaní do akciových fondov ohrozenie budúcich klientových výnosov, pri zmene zdravotného stavu sa stáva klient rizikový, poistné je drahšie, hypotéka je až do 65-70tky)
   • na dobu neurčitú až do 100kov
    (klient podľa reálneho stavu hodnôt nakúpených PJ rozhoduje kedy ukončí investovanie, poistné za krytie rizika je nízke, klient je v rizikovom veku stále krytý na riziko straty života, úrazu a chorôb, rodina je chránená pred dlhom počas celej doby splácania hypotéky)
  • Bonusy
   • marketingové bonusy (zľava na PZP, CP, úrazové pripoistenie detí zdarma, bonus na čerpaciu stanicu ...)
   • cash bonus (pri sporení od 1-5 % z každej platby podľa výšky sporenia, „zľava“ na poplatkoch)
  • Poplatková štruktúra
   • administratívne a správne poplatky (področnosť platieb pri KŽP)
   • odkupné poplatky
   • poplatky za krytie rizík smrti, úrazu, civilizačných chorôb
   Odporúčame MAX poistné krytie a najnižšie náklady
  • Nastavenie poistného plnenia pri úmrtí poisteného
   • PS alebo HU
   • PS + HU
  • Možnosti úpravy PZ
   kvalitná PZ sprevádza klienta počas celého života a kopíruje jeho potreby a zmenené životné situácie
   • len k výročiu (6 týždňov pred výročím uzavretia PZ)
   • k splatnosti (okamžitá flexibilita)
  • Možnosti zrušenia poistnej zmluv zo strany klienta
   • dohodou bez udania dôvodu
   • neplatením poistného zmluva zanikne
   • poisťovňa si nárokuje na poistné do dátumu výročia PZ, pokiaľ klient prestane platiť poistné, dlh sa vymáha, hrozí exekučné konanie
  • Rozsah poistnej ochrany
   • aké konkrétne úrazy a choroby má poisťovňa v balíčku
  • Podmienky poistného plnenia
   • plnenie závislé od rozhodnutia sociálnej poisťovne
   • rozsah plnenia pri TNU (PP, bodové alebo % ohodnotenie ...)
   • odkladné lehoty pri civilizačných chorobách (3-12m)
   • povinnosť nahlásiť zmeny
  • Možnosti investovania
   • lokálne alebo svetové fondy
   • PJ do akciových fondov alebo investičných stratégií
   • podľa investičného profilu klienta
  • Výluky a obmedzenia pri poistnom plnení